01 oktober 2012

Verkiezingen 14 oktober 2012

Vlaanderen kiest op 14 oktober 2012 nieuwe gemeente- en provincieraden. 

 

Stemmen bij volmacht 

 

In ons land is er opkomstplicht. Kiezers kunnen echter, om wettelijk vastgelegde redenen, hun stem uitbrengen bij volmacht. Hierdoor kan de volmachtkrijger voor de volmachtgever stemmen. De volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

De persoon aan wie men een volmacht geeft moet ook niet in de gemeente wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. 
Enige beperking is dat iedere gemachtigde slechts één volmacht mag hebben.

 

Bijvoorbeeld

Jan is een Belg die in Gent woont: hij mag stemmen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.
Sylvie is een Nederlandse (EU-onderdaan) die in Brugge woont: zij mag enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.

 

Indien Jan een volmacht aan Sylvie zou geven dan zou Sylvie moeten stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Zij kan dit niet doen want zij heeft geen stemrecht  voor de provincieraadsverkiezingen. Ze kan enkel stemmen voor de gemeenteraad.

 

Omgekeerd kan wel. Sylvie kan een volmacht aan Jan geven. Hij zal haar stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen (in Brugge), en daarna de zijne voor de gemeenteraad en de provincieraad (in Gent).


Hoe geeft u een volmacht?

 

U heeft 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

- het volmachtformulier;

- een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan om te stemmen. Welk attest is afhankelijk van de reden waarom u een volmacht geeft (zie hieronder).

 

Wie kan volmacht geven?

 

1. De kiezer die om medische redenen niet kan gaan stemmen.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van een geneesheer, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;


2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft of in de onmogelijkheid is te gaan stemmen, alsook de leden van zijn gezin. De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de werkgever, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identeitskaart;

 

3. De kiezer die, in België, op de dag van de verkiezingen moet werken.

De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, het attest van de werkgever, de oproepingskaart van de volmachtgever, de eigen oproepingskaart en zijn identiteitskaart. 

 

4. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met hetvolmachtformulier, een attest van de burgemeester waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;


5. De kiezer die in de gevangenis verblijft.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met hetvolmachtformulier, een attest van de gevangenisdirectie, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;


6. De kiezer die om redenen in verband met de geloofsovertuiging zich niet naar het stembureau kan gaan.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de religieuze overheid, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;


7. De student.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de directie van de instelling waar de volmachtgever studeert, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;


8. De kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft (vakantie!).
Indien u op de dag van de verkiezingen op vakantie bent in het buitenland en hiervan de nodige bewijsstukken voorlegt (attest of factuur reisbureau, vliegtuigticket heen/retour ...) kan volmacht worden geven. Deze bewijsstukken moeten binnengebracht worden op de dienst Burgerzaken.

Indien u geen bewijsstukken van uw vakantie kan voorleggen is een "verklaring van eer" voldoende. Deze "verklaring van eer" moet persoonlijk en schriftelijk opgemaakt worden op de dienst Burgerzaken.

Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest "volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen" af.  

 

Belangrijk! Kiezers die op vakantie gaan in het buitenland maar dit niet kunnen staven èn geen volmacht wensen te geven moeten op 14 oktober in het buitenland, bij een officiële instantie een attest gaan vragen waaruit blijkt dat zij zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevonden.

Na hun terugkeer in België moeten ze hun oproepingsbrief en het attest naar het Vredegerecht brengen.

 

Dit doment "afwezigheid wegens vakantie in het buitenland" vind je op de website van de stad Beringen.

 

De kiezers die om één van de voormelde redenen (nrs. 1 tot en met 7) niet kunnen gaan stemmen en geen volmacht wensen te geven brengen hun oproepingsbrief en het vereiste attest:

VOOR DE VERKIEZINGEN: naar de dienst Burgerzaken, Mijnschoolstraat 88

De commentaren zijn gesloten.