21 oktober 2012

Buurtgebonden Zorgteams

Buurtgebonden Zorgteams

 

VZW Thuisverzorging ‘De Eerste Lijn’ zal een project indienen bij de Provincie Limburg inzake het optimaliseren van een aantal thuiszorginitiatieven. Samen met enkele partners uit Beringen zal men gedurende 1 jaar buurtgebonden zorgteams organiseren voor personen met dementie, personen die palliatief zijn, gezinnen met jonge kinderen in de kansarmoede, personen met een psychiatrische problematiek en allochtone zorgbehoevenden.

Hiertoe wordt een halftijdse zorgcoach aangeworven die instaat voor de afstemming van de zorg tussen de zorggebruiker en de mogelijke partners (professionelen, vrijwilligers,…). Het project loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

‘De Eerste Lijn’ vraagt van de stad Beringen als copromotor volgend engagement: participatie van een maatschappelijk assistente in de stuurgroep en participatie van andere personeelsleden in werkgroepen en dit naargelang het onderwerp (buurtwerker, wijkagent, gemeenschapswacht, medewerker dienst diversiteit,…), bekendmaking via B-Magazine en de raden, doorverwijzing naar het initiatief. Het college van burgemeester en schepenen gaf haar akkoord hiertoe.

Het project moest ingediend worden voor 1 oktober 2012. De initiatiefnemers zullen het najaar 2012/ voorjaar 2013 – dit onder voorbehoud van goedkeuring – gebruiken om het project concreter te maken, samen met de betrokken partners.

De commentaren zijn gesloten.