24 februari 2013

Vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Gevolgen van de vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Op maandag 11 februari 2013 werden in een extra schepencollege de principes goedgekeurd voor de invulling van het nieuwe normkader voor de gemeentelijke organisatie. Ook de toepassing van deze principes op individueel vlak werd door het college van burgemeester en schepenen gevalideerd.

Om kort op de bal te spelen en de personeelsleden niet te lang in een periode van onwetendheid en onzekerheid te laten is ervoor geopteerd om vorige week dinsdag en woensdag in alle rust en sereniteit de communicatie te voeren met de individueel getroffen personeelsleden. Deze interne communicatieronde door het  managementteam van de Stad Beringen is thans afgerond. Enkel voor het poetspersoneel (van het gemeentebestuur) is deze oefening nog lopende.

De komende weken zullen er interne procedures worden opgestart voor resterende openstaande betrekkingen waarbij nog een aantal personeelsleden die vorige week slecht nieuws kregen een nieuwe kans zullen krijgen voor een contract van onbepaalde duur indien zij aan de voorwaarden voldoen. Dit betreft nog een achttal functies.

Tenslotte zijn er nog de op te vangen afwezigheden wegens verlofstelsels (zoals loopbaanonderbreking e.d.) die moeten vervangen worden. Op zich zijn er dus ook voor een aantal personeelsleden nog kansen om aan boord te blijven in de gemeentelijke organisatie.

Deze elementen bemoeilijken een exacte becijfering van het aantal naakte ontslagen. Een ‘naakt ontslag’ is voor het stadsbestuur een personeelslid met een contract voor onbepaalde duur dat in opzeg wordt geplaatst. De contracten voor bepaalde duur, d.w.z. met een door alle partijen vooraf gekende en aanvaarde einddatum, die eindigen door het verstrijken van de duur zijn vanzelfsprekend geen ontslagen in de letterlijke zin van het woord.

Een gefundeerde voorspelling resulteert in volgende cijfers over de jaren 2013-2014:

- het contract van 28 personen eindigt op de voorziene einddatum
- in totaal worden 19 gepensioneerden niet vervangen
- er werden 5 functies uitdovend geplaatst
- dit betekent dat maximaal 25 personen met een contract van onbepaalde duur in opzeg worden geplaatst

Een gedeelte van deze 25 personen zullen wel nog opgevist kunnen worden in de openstaande functies, de nieuwe functies of de vervanging van de afwezigheden, zodat het absolute cijfer van de naakte ontslagen nog naar beneden zal gaan richting ongeveer 17 personen die blijvend uit dienst zullen moeten treden.

VTE. De gehele oefening gebeurde in nauw en constructief overleg met de vakorganisaties met de beperking van het aantal naakte ontslagen tot een strikt minimum als uitgangspunt.

Vandaag wordt de principiële goedkeuring gevraagd van de gemeenteraad van deze nieuwe algemene organisatiestructuur en het begeleidende personeelskader met het aantal VTE per dienst. Dit als belangrijk onderdeel van het globaal intern herstelplan voor de gemeentefinanciën van de Stad Beringen.

Deze goedkeuring is vereist zodat het college van burgemeester en schepenen kan starten met de organisatie van de interne procedures voor de resterende openstaande betrekkingen, de nieuwe functies en vervangingen van afwezigheden.

Uiteraard worden er pas definitieve individuele beslissingen over personeelsleden formeel geagendeerd op het  college van burgemeester en schepenen na 11-03-2013 aangezien op deze datum het nieuwe personeelskader definitief wordt vastgesteld.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Patrick Witters

Schepen personeel en financiën

Maurice Webers

Burgemeester

De commentaren zijn gesloten.