08 januari 2013

www.jonginberingen.be gelanceerd!

Stad Beringen start vanaf woensdag 2 januari 2013 met een fonkelnieuwe website voor de jeugd. www.jonginberingen.be biedt informatie op maat die aansluit op de leefwereld van de jongeren.

Op deze website zal gericht informatie kunnen worden opgezocht maar ook zal er ruimte zijn voor de promotie van het Beringse aanbod voor de jeugd tot 25 jaar.

aaa.jpg

07 januari 2013

Prijs beeldende kunst Beringen

beeldende kunst 2013.jpg

06 januari 2013

Programma Cultuur (2007-2013) Europa

Bij dit besluit wordt een financierings- en programmeringsinstrument voor culturele samenwerking vastgesteld voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Er wordt voorzien in een budget van 400 miljoen euro voor de ontwikkeling van de transnationale culturele samenwerking tussen culturele actoren uit landen van de Europese Unie (EU) of uit derde landen die aan het programma deelnemen. Via het programma Cultuur wordt steun verleend aan culturele samenwerkingsacties, aan Europese organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur en voor het verzamelen en verspreiden van informatie op het gebied van cultuur.

SAMENVATTING

Net als de vorige culturele programma’s heeft het programma Cultuur tot doel de door alle Europeanen gedeelde culturele ruimte te versterken om het ontstaan van een Europees burgerschap te bevorderen.

Drie doelstellingen

Het programma heeft drie doelstellingen met een grote Europese toegevoegde waarde:

·         bevordering van de transnationale mobiliteit van culturele actoren;

·         stimulering van het transnationale verkeer van artistieke en culturele werken en producten;

·         stimulering van de interculturele dialoog.

De geselecteerde projecten moeten aan een of meer van die doelstellingen beantwoorden om voor steun van de Europese Unie (EU) in aanmerking te komen.

Drie actieniveaus

Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Commissie drie steunverleningsniveaus, waarmee in verschillende behoeften wordt voorzien:

·         ondersteuning van culturele acties.In dit besluit worden drie soorten culturele acties vastgesteld die voor EU-steun in aanmerking komen:

o    meerjarige samenwerkingsprojecten. Bij elk samenwerkingsproject moeten ten minste zes culturele actoren uit zes verschillende aan het programma deelnemende landen betrokken zijn. Deze culturele beroepsbeoefenaren werken samen aan diverse activiteiten, die een gemeenschappelijk doel moeten nastreven. Deze samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van drie tot vijf jaar en zijn op een samenwerkingsovereenkomst gebaseerd. Het is de bedoeling deze samenwerkingsprojecten in hun opstartfase of in hun uitbreidingsfase te steunen, zodat deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De samenwerkingsprojecten die voor steun in aanmerking komen, worden na oproepen tot het indienen van voorstellen geselecteerd. De selectie geschiedt hoofdzakelijk op grond van de expertise van de deelnemers aan het culturele project, hun financiële draagkracht en professionele capaciteit, alsook de kwaliteit en de Europese toegevoegde waarde van de activiteiten en hun pertinentie voor de doelstellingen van het programma. De EU-steun mag niet meer bedragen dan 50 % van de in aanmerking komende begroting van het project en bedraagt ten hoogste € 500 000 per jaar voor alle activiteiten van de samenwerkingsprojecten;

o    samenwerkingsacties. Dit zijn culturele samenwerkingsacties tussen Europese actoren met een looptijd van maximaal twee jaar. Hierbij wordt prioriteit verleend aan creativiteit en innovatie. Elke actie wordt in de vorm van een partnerschap uitgevoerd door ten minste drie culturele actoren uit drie verschillende deelnemende landen. Acties die samenwerkingsvormen verkennen met het oog op de ontwikkeling daarvan op de langere termijn, worden bijzonder aangemoedigd. De selectie geschiedt na oproepen tot het indienen van voorstellen. De selectiecriteria zijn dezelfde als die voor de meerjarige samenwerkingsprojecten. De EU-steun bedraagt minimaal € 50 000 en maximaal € 200 000 en wordt gedurende maximaal twee jaar verleend;

o    bijzondere acties. Er wordt eveneens steun verleend aan omvangrijke bijzondere acties met symboolwaarde. Om als zodanig te worden aangemerkt, moeten de acties veel weerklank vinden bij de volkeren van Europa en ertoe bijdragen dat deze niet alleen beter gaan beseffen dat zij tot eenzelfde gemeenschap behoren, maar zich ook bewust worden van de culturele verscheidenheid. Het initiatiefCulturele Hoofdstad van Europais daarvan een voorbeeld. De selectieprocedures voor de bijzondere acties hangen af van de actie in kwestie; de financiering mag niet meer bedragen dan 60 % van de begroting van het project.

·         ondersteuning van cultuurorganisaties. Deze steun wordt toegekend aan organisaties die een reële uitstraling hebben op het niveau van de EU of ten minste zeven Europese landen bestrijken. Steun kan worden gegeven aan organisaties die representatiefuncties op EU-niveau vervullen, informatie verspreiden om de culturele samenwerking op EU-niveau te bevorderen of deelnemen aan culturele samenwerkingsprojecten door de rol van ambassadeur van de Europese cultuur te vervullen. De selectie geschiedt na oproepen tot het indienen van voorstellen.

·         ondersteuning van analyses en de verzameling en verspreiding van informatie, ondersteuning van activiteiten ter optimalisering van het effect van projecten op het gebied van de Europese culturele samenwerking en de ontwikkeling van het Europees cultuurbeleid. Dit deel van het programma heeft tot doel meer en betere informatie en gegevens over de culturele samenwerking en de intensivering van het cultuurbeleid op Europese schaal te verkrijgen, alsook de verspreiding daarvan, onder meer via internet, te bevorderen. Het is ook de bedoeling te zorgen voor een gerichte lokale verspreiding van praktische informatie over het programma. Daarom wordt in culturele contactpunten voorzien. Het is hun taak te zorgen voor de promotie van het programma, de deelname van een zo groot mogelijk aantal culturele beroepsbeoefenaren en actoren aan de activiteiten van het programma te stimuleren en te zorgen voor een efficiënt contact met de verschillende instellingen die in de EU-landen steun verlenen aan de culturele sector.

Een gebruiksvriendelijker programma

De Commissie vertrouwt het beheer van het programma toe aan hetUitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuuren stelt eenvoudigere voorwaarden voor de begunstigden vast. Zij wenst de formulieren te vereenvoudigen en de procedure voor de toekenning van subsidies transparanter te maken. Tot slot wenst de Commissie het evenredigheidsbeginsel toe te passen, evenwel met inachtneming van het geldendeFinancieel Reglement.

Fraudepreventie

De Commissie blijft een auditsysteem toepassen waarmee zij de aanwending van de subsidies kan verifiëren en de begunstigden gedurende vijf jaar kan vragen de aanwending te rechtvaardigen. Zij heeft eveneens toegang tot de kantoren van de begunstigden, alsook tot alle noodzakelijke gegevens. De auditresultaten kunnen er  eventueel toe leiden dat de Commissie besluiten tot terugvordering neemt. De Rekenkameren hetEuropees Bureau voor fraudebestrijding(OLAF) hebben dezelfde rechten.

Samenwerking met derde landen

Kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan het programma:

·         de landen van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de EU (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);

·         de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie is vastgesteld;

·         de westelijke Balkanlanden.

Het programma staat eveneens open voor samenwerking met andere derde landen die met de EU bilaterale overeenkomsten hebben gesloten waarin culturele bepalingen zijn opgenomen.

Beheer, financiële middelen en evaluatie

De Commissie wordt bijgestaan door een comité. De meeste uitvoeringsmaatregelen, met name de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van culturele acties, moeten volgens de onderzoeksprocedure worden aangenomen.

De initieel voorgestelde begroting voor de uitvoering van het programma Cultuur in de periode van 2007 tot 2013 beloopt 400 miljoen euro. Dat budget wordt ruwweg als volgt verdeeld:

·         ongeveer 77 % voor de ondersteuning van culturele acties;

·         ongeveer 10 % voor de ondersteuning van organisaties;

·         ongeveer 5 % voor analyse en informatie;

·         ongeveer 8 % voor het beheer van het programma.

Halverwege het programma en uiterlijk op 31 december 2010 publiceert de Commissie het eerste voorlopige evaluatieverslag van het programma. Dit verslag wordt gevolgd door een mededeling betreffende de voortzetting van het programma, die uiterlijk op 31 december 2011 wordt gepubliceerd. Tot slot legt de Commissie uiterlijk op 31 december 2015 een definitief evaluatieverslag voor.

Context

De rechtsgrondslag voor Europese maatregelen op cultureel gebied is artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat beoogt de ontplooiing van de culturele verscheidenheid en de bevordering van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Het is binnen dat kader dat het programma Cultuur, de opvolger van het programmaCultuur 2000en de oude programma's Raphaël, Ariane en Caleidoscoop, moet worden gesitueerd.

eventueel toe leiden dat de Commissie besluiten tot terugvordering neemt. DeRekenkameren hetEuropees Bureau voor fraudebestrijding(OLAF) hebben dezelfde rechten.

Samenwerking met derde landen

Kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan het programma:

·         de landen van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de EU (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);

·         de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie is vastgesteld;

·         de westelijke Balkanlanden.

Het programma staat eveneens open voor samenwerking met andere derde landen die met de EU bilaterale overeenkomsten hebben gesloten waarin culturele bepalingen zijn opgenomen.

Beheer, financiële middelen en evaluatie

De Commissie wordt bijgestaan door een comité. De meeste uitvoeringsmaatregelen, met name de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van culturele acties, moeten volgens de onderzoeksprocedure worden aangenomen.

De initieel voorgestelde begroting voor de uitvoering van het programma Cultuur in de periode van 2007 tot 2013 beloopt 400 miljoen euro. Dat budget wordt ruwweg als volgt verdeeld:

·         ongeveer 77 % voor de ondersteuning van culturele acties;

·         ongeveer 10 % voor de ondersteuning van organisaties;

·         ongeveer 5 % voor analyse en informatie;

·         ongeveer 8 % voor het beheer van het programma.

Halverwege het programma op 31 december 2010 publiceert de Commissie het eerste voorlopige evaluatieverslag van het programma. Dit verslag wordt gevolgd door een mededeling betreffende de voortzetting van het programma, die uiterlijk op 31 december 2011 wordt gepubliceerd. Tot slot legt de Commissie uiterlijk op 31 december 2015 een definitief evaluatieverslag voor.

Context

De rechtsgrondslag voor Europese maatregelen op cultureel gebied is artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat beoogt de ontplooiing van de culturele verscheidenheid en de bevordering van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Het is binnen dat kader dat het programma Cultuur, de opvolger van het programmaCultuur 2000en de oude programma's Raphaël, Ariane en Caleidoscoop, moet worden gesitueerd.

05 januari 2013

De betekenis van kleuren

Kleurensymboliek

Kleur kan onze emoties beïnvloeden. Ook onze acties, reacties op situaties en personen kunnen onder invloed van kleuren beïnvloed worden. Er is veel onderzoek verricht naar kleuren en de psychologische en emotionele impact van kleuren op ons dagelijks leven. Veel mensen geloven dat kleuren krachten uitdrukken. 

De oorzaak van deze invloeden van kleuren kunnen we gedeeltelijk verklaren door naar onze instincten te kijken. Rood bvb is in de natuur een vrij ongewone kleur. Omdat we, relatief gezien ten opzichte van onze volledige evolutie, vrij recent nog naar ons voedsel moesten zoeken, kunnen we de kleur rood zeer snel en van ver herkennen. Bessen zijn namelijk meestal rood. Rood is ook een teken van gevaar. Denk maar aan een rood licht of rode achterlichten. Toen men een pas ontdekte indianenstam als geschenk een lap rode stof gaf sloegen ze spontaan op de vlucht, niet gewoon zoveel rood te zien. 

De kleur van kledij zouden de perceptie van de drager over zichzelf en zijn of haar omgeving kunnen beïnvloeden. Het dragen van bepaalde kleuren heeft ook invloed op de perceptie van anderen naar de drager toe.

 

Kleuren en hun betekenis

De betekenis van kleuren is afhankelijk van cultuur, religie en locatie. Toch heeft elke kleur een universele basis betekenis:

Rood

Actie, vertrouwen, moed, vitaliteit

Rose

Liefde en schoonheid

Bruin

Aarde, orde, standvastigheid, gevestigde waarden

Oranje

Vitaliteit, lichamelijke energie en doorzettingsvermogen

Goud

Rijkdom, welvaart en wijsheid

Geel

Wijsheid, geluk, plezier, intellectuele energie

Groen

Het leven, natuur en vruchtbaarheid

Blauw

Jeugd, spiritualiteit, waarheid, vrede

Purper

Adelijkheid, magie, mysterie

Indigo

Intuitie, meditatie, overleg

Wit

Puurheid, maagedlijkheid, zuiverheid

Zwart

Dood, aarde (net zoals bruin), spiritualiteit

Grijs

Rouw, spijt, volwassenheid, veiligheid

 

Colouring_pencils.jpg


04 januari 2013

Zebracinema: A ROYAL AFFAIR

Met: Mads Mikkelsen, Trine Dyrholm
Het gebeurt wel vaker in films: prinsessen die worden uitgehuwelijkt, terwijl ze geen idee hebben in wat voor hofhouding ze zullen belanden. In A Royal Affair overkomt het de jonge, Engelse prinses Caroline Mathilde: eenmaal in Kopenhagen blijkt haar echtgenoot, koning Christian VII, een idioot. Caroline Mathilde ziet zich veroordeeld tot een leeg, uitzichtloos bestaan, in een land dat anno 1766 nog steeds in de Middeleeuwen lijkt te verkeren. Totdat ze Christians lijfarts Struensee ontmoet en verliefd wordt op deze intelligente vrijheidsdenker. Met de koning als hofnar en de dorpsarts als verlichte despoot is A Royal Affair een zedenles over de corrumperende werking van macht. Het op ware feiten gebaseerde verhaal, verteld door de ogen van de jonge prinses, kreeg dit jaar in Berlijn de Zilveren Beer voor Beste Scenario. Acteur Mads Mikkelsen, vaste klant dit jaar in Zebracinema, en actrice Alicia Vikander zijn prima als het verboden liefdespaar, terwijl Mikkel Boe Følsgaard koning Christian zo geraffineerd gespleten speelt, dat je nooit zeker weet of hij nu echt gestoord is of alleen zo doet om niet te hoeven regeren. Følsgaard won een tweede Zilveren Beer voor Beste Acteur. (Bron: volkskrant.nl)

 2012111918191971.jpg

"A Royal Affair vertelt het waargebeurde verhaal van een gewone man die het hart van de koningin weet te veroveren en zo een revolutie in Denemarken veroorzaakt. De liefdesverhouding tussen de labiele Christian VII , de idealist en gelover in de Verlichting Struensee en de jonge, maar sterke koningin Caroline Mathilda, bracht het Deense volk een moderne monarchie." (Bron: filmfreak.be)

CC Casino, Beringen: maandag 7 januari 2013 om 20.15 uur

03 januari 2013

Eén Europese cultuur?

europese_vlag_geaccepteerd-300x200.jpg

Op verschillende plaatsen in Europa eten mensen op verschillende uren van de avond. In Duitsland klop je zachtjes op tafel om een spreker te bedanken voor zijn toespraak. In Nederland is het de gewoonte om niet alleen de jarige, maar ook zijn vrienden en familie te feliciteren. … Het zijn allemaal gewoontes die in Europa bestaan, maar niet over heel Europa zijn verspreid. De slogan ‘Eenheid in verscheidenheid’ zegt dan ook alles over de Europese “cultuur”. We verschillen op zoveel vlakken van elkaar en toch vormen wij Europeanen een eenheid en delen we een zelfde cultuur.

Anders gezegd:

“Europese literatuur of theater bestaat niet. Het is altijd theater of literatuur uit Polen, Litouwen, Tsjechië… Europa bestaat als je het niet noemt. Het is een oneindige optelsom van talen, tradities, gebeurtenissen, voorwerpen of rites. Je kan het maar heel moeilijk definiëren of afbakenen. Of vanuit het negatieve: alleen in Timboektoe stel je vast dat je uit een andere wereld komt, met zijn joods-christelijke pijlers, het humanisme, de verlichting, een scheut islam, de democratische rechtsstaat…”

(Luc Devoldere, We zijn te snel rijk geworden, De Standaard, 13/09/2007)

Taal, literatuur, uitvoerende kunsten, beeldende kunsten, architectuur, film, radio, tv… ze behoren tot een gedeelde Europese cultuur. Maar ook gewoontes en waardepatronen die enkel voorkomen in een specifiek land of een specifieke regio in Europa, maken deel uit van een gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed. De Europese regeringen wilden ‘een Europa van de volkeren’ creëren. Hiertoe gaven ze de Europese Unie bevoegdheden op cultureel vlak. Het doel is de Europeanen bewust te maken van hun geschiedenis en de waarden die zij delen, hen aan te moedigen om de Europese kunstwerken en het cultureel erfgoed te leren kennen.

Door middel van uiteenlopende initiatieven probeert de EU deze doelstellingen te realiseren. Een van de paradepaardjes van de EU is het programma ‘Cultuur’. Dit programma trekt middelen uit om het Europese cultureel erfgoed te beschermen en bekend te maken bij het publiek, culturele uitwisselingen te stimuleren en cultuurprojecten aan te moedigen. Hierdoor krijgen kunstenaars bestaanszekerheid en wordt het voor veel mensen betaalbaar om een culturele activiteit mee te pikken.

Om de audiovisuele sector te steunen, heeft de EU het programma ‘Media’ gelanceerd.  Zegt de film ‘BenX’ jullie iets? Of de film ‘Aanrijding in Moscou’? En de tv-programma’s ‘Flikken’ en ‘Sara’? Wel, die films en programma’s zijn gesponsord door het Europese ‘Media’-programma. Dit programma subsidieert ook opleidingen in de audiovisuele sector en promoot de Europese filmindustrie in het buitenland. Daarnaast worden ook Europese filmfestivals georganiseerd, zoals het ‘Internationaal Filmfestival’ in Thessaloniki of het ‘European Media Art Festival’ in Osnabrück. Een ander initiatief om de circulatie van Europese films binnen Europa te stimuleren is de LUX-prijs van het Europees Parlement. In 2008 was de winnaar van deze LUX-prijs de Belgische film ‘Le Silence de Lorna’.  Met het programma ‘Jeugd in actie’ wil de Commissie ook de jeugdcultuur stimuleren en roept ze jongeren op om mee te bouwen aan hun sociale omgeving. Dit programma komt uitgebreider aan bod in thema 4 ‘Studeren en reizen in Europa’.

De ultieme uitdrukking van cultuur, is taal. De EU voelt haar vele verschillende talen dan ook aan als een rijkdom en niet als een obstakel. Vandaar de vele initiatieven om taaldiversiteit te promoten. Wist je dat elk Europees Parlementslid in de officiële taal van zijn of haar keuze mag spreken? Ook worden alle parlementaire documenten vertaald in alle officiële talen van de EU. En jij en ik als Europese burgers mogen onze vragen aan het Europees Parlement stellen in het Nederlands en mogen ook in onze taal een antwoord verwachten.

De EU in het algemeen en het Europees Parlement in het bijzonder zijn dan ook grote voorstanders van een goede talenkennis. Als je meerdere talen kunt spreken, opent dit meteen de deur naar andere culturen. De Unie vindt het belangrijk dat Europeanen elkaars cultuur leren kennen en begrijpen.

02 januari 2013

Winterse wandeling: Op zoek naar de schaapskudde

Ook in de winter zijn de herders op pad met hun kudde. 
Ze trekken door de uitgestrekte heidegebieden bij de Zwarte Beekvallei. De heideschapen worden door de herders naar de beste plekjes geleid. Gelukkig zijn deze schapen goed aangepast aan de kou en de schrale kost. Terwijl ze hun buiken vullen, zorgen ze meteen voor een flinke snoeibeurt van de heide. En dat zorgt dan weer voor jonge heide in de volgende zomer. 

Wie graag met Natuurpunt Beringen mee op zoek gaat naar de schapen op de winterse heide, trekt best stevige schoenen en warme kleren aan, want het kan er flink koud zijn. We voorzien een opwarmertje achteraf .

aaa.jpg

Wanneerzo 06/01/13 om 14:00WaarBezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, 3580 Beringen
PrijsGratisOrganisatieNatuurpunt Beringen


01 januari 2013

Mediastudies

Mediastudies

is een relatief nieuwe wetenschappelijke discipline, die het functioneren van media en cultuur bestudeert en tevens de maatschappij waaraan zij mede vorm en inhoud geven. Op basis van en in samenhang met deze studie wordt vervolgens mediatheorie geschreven. Het wordt gerekend tot de academische stroming Letteren en de bredere stroming Geesteswetenschappen. Deze wetenschappelijke discipline wordt ook wel Film- en televisiewetenschap of Media en cultuur genoemd. Deze discipline moet niet verward worden met Communicatiewetenschap, die de menselijke communicatie en de effecten van media bestudeert.

Disciplines

Deze studie valt onder te verdelen in drie disciplines, die alle betekenisvorming rond een bepaald medium onderzoeken:

·         Filmstudies en visuele cultuur probeert de vorm en symboliek van films te onderzoeken;

·         Nieuwe media en digitale cultuur onderzoekt de rol van nieuwe media als Internet, games en mobiele telefonie;

·         Televisiestudies en populaire cultuur probeert vertogen te analyseren bij een televisieprogramma, of ondervraagt televisiepubliek.

De studie wordt in Nederland aangeboden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

 

Methoden

Mediastudies gebruikt methoden die geïnspireerd zijn op de denkbeelden van Cultural studies. Er kunnen onderzoeken worden gedaan naar representaties in mediaproducten, publieksonderzoeken gehouden worden en productieonderzoeken.

 

Stromingen

·         Structuralisme

·         Post-structuralisme

·         Marxisme (o.a. Frankfurter Schule)

·         Gender en Feminisme

·         Postmodernisme

·         Cultural studies

·         Auteurstheorie

·         Semiologie

·         Deconstructie

31 december 2012

Volk en cultuur 2

België wordt vaak vereenzelvigd met Vlaanderen. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien het Vlaamse stempel op de Belgische cultuur. Het hoogtepunt van de Belgische schilderkunst lag in de 15de en 16de eeuw bij de opkomst van de zogeheten Vlaamse Primitieven. Kenmerk van deze schilders was hun aandacht voor detail, zoals in de werken van Jan van Eyck.

Pieter Bruegel staat aan het eind van die ontwikkeling; hij schilderde vooral landschappen en portretteerde het harde boerenleven van die tijd. In de barokperiode daarna heeft Vlaanderen grote meesters als Rubens voortgebracht.

De belangrijkste surrealistische Belgische schilder is ongetwijfeld René Magritte, een Waal. Hij maakte in 1953 de wandschilderingen in het casino van Knokke.

De zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel kreeg in de jaren zestig internationale bekendheid. Hij sloeg een brug tussen de Walen en de Vlamingen door zich te afficheren als Franstalige Vlaming. Hij zong voornamelijk in het Frans, maar heeft ook enkele Nederlandse vertalingen van zijn liedjes opgenomen. Hij verzette zich tegen het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven; tegelijkertijd zong hij de lof over het Vlaamse land, bijvoorbeeld in Mijn vlakke land.

Wallonië is de bakermat van het stripverhaal. Kuifje, de Smurfen, Bollie en Billie, Asterix, en Robbedoes zijn ontsproten aan het brein van tekenaars als Hergé, Morris en Franquin. Maar ook Vlaanderen heeft zijn steentje bijgedragen: de strip Suske en Wiske is getekend door de Vlaming Willy Vandersteen.

Belgische bonbons

In België worden veel verschillende bieren gebrouwen en dat heeft zijn invloed op de keuken. Vlees wordt vaak bereid door het te stoven in bier, zoals in gerechten als "Vlaamse karbonade" of "Konijn met pruimen". Er zijn meer dan 400 soorten Belgisch bier. Het sterk-alcoholische Trappistenbier is populair. Deze biersoort stamt uit de middeleeuwen toen de monniken het begonnen te brouwen.

30 december 2012

Volk en cultuur 1

België heeft ruim tien miljoen inwoners en is daarmee een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Er wonen gemiddeld 316 mensen op elke vierkante kilometer (ter vergelijking: Nederland is nog dichter bevolkt met 481 mensen per km²). Het stadsgewestBrusseltelt 1 miljoen inwoners.

De Belgen worden al eeuwen verdeeld door de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen. Dat heeft niet alleen te maken met de taalstrijd (Nederlands tegen Frans), maar ook met wisselende voorspoed in de noordelijke en zuidelijke streek van België.

Wallonië maakte een bloeitijd door toen de winning van ijzererts opkwam. Toen de mijnen gesloten werden, waren de rollen omgedraaid en bloeide Vlaanderen economisch op.

De Vlamingen werden door de (Franstalige) elite vaak versleten voor dom en onderontwikkeld. De woede daarover bij de Vlamingen was groot, wat onder meer tot uiting kwam op pamfletten tijdens de economische crisis van de jaren '30 in de vorige eeuw. Daarop werden de bazen "Franschkiljonsche uitzuigers" genoemd.

Kortom, je kunt nauwelijks spreken van één Belgische cultuur. De Belgen hebben dat zelf ook begrepen door twee afzonderlijke Cultuurgemeenschappen in te stellen: een Vlaamse en een Waalse.

Toch zegt dr Marie-Thérèse Claes van deuniversiteit van Louvain-la-Neuvedat er wel degelijk een Belgische cultuur bestaat. Volgens haar is die meer Romaans dan Germaans, ook bij de Vlamingen. “We zien wel dat Vlaanderen stilaan meer Germaans wordt, dus opschuift in de richting van Nederland. Minder hiërarchisch, meer feminien. Maar de Franstalige Belgen volgen dezelfde beweging." (Uit: Taalschrift, mei 2004)

aaa.jpeg


29 december 2012

Kinderatelier: Snoepjes voor vogels

CURSUS EN WORKSHOP, ZELF DOEN MET KINDEREN, MILIEU EN NATUUR+aaa.jpg
Kinderatelier voor kinderen van 7 tot 11 jaar We maken  intervoedersnoepjes voor onze hongerige fladderaars zoals cupcakes en pindasnoeren. De kinderen leren meteen ook de meest voorkomende vogels op de voedertafel beter kennen.Inschrijven 011/45.01.91 of watersnip.anb@vlaanderen.beDeelnameprijs 1,50 euro per kind, koekje en drankje inbegrepen
Wanneer
do 03/01/13 van 13:30 tot 16:00
Waar
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, 3580 Beringen
Leeftijd
7+

28 december 2012

Wedstrijd ‘the best song quote’

Werd jij ooit van je sokken geblazen door een treffende zin in een liedje? Of heb je er misschien ooit zelf een gebruikt om je lief te versieren? Schrijf hem op een kaartje en maak kans op een mooie muzikale prijs (cd’s en concerttickets). De kaartjes zijn beschikbaar in de hoofdbib en uitleenposten vanaf 2 januari (ook digitaal via de website). Alle ingevulde kaartjes worden opgehangen in de bib
Wanneer
van 02/01/13 tot 07/02/13 Altijd open
Waar
Stedelijke Bibliotheek Beringen 
Graaf van Loonstraat 2, 3580 Beringen

aaa.jpeg

27 december 2012

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen laat als specialist in cultuurmarketing, op vraag van de Vlaamse overheid, zoveel mogelijk mensen proeven van het rijke aanbod aan cultuur.

CultuurNet Vlaanderen houdt zich bezig met volgende projecten:

  • Het UiTnetwerk is een landelijk netwerk van gemeenten, steden, regio's en provincies, in samenwerking met tal van media- en andere partners. Het is dé informatiebron als u iets wil doen of beleven in uw vrije tijd, bij u om de hoek en in heel Vlaanderen. Dit UiTnetwerk haalt zijn informatie uit de UiTdatabank.
  • De UiTdatabank (voorheen CultuurDatabank) is de centrale plek die alle gegevens over vrije tijd en cultuur in Vlaanderen verzamelt. Naast UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be, de grote uitstalramen, is de databank ook dé bron voor de vrijetijdsagenda’s van de meeste Vlaamse dagbladen, magazines en (websites van) televisiezenders.
  • Vlieg wijst families en kinderen onder 12 jaar de weg naar de strafste cultuur-en vrijetijdsactiviteiten. Vlieg geeft informatie op maat van families via UiTmetVlieg.be en de maandelijkse Vliegbrief. Vliegacties- en evenementen geven families een extra duwtje in de rug om van cultuur te proeven.

Daarnaast staat CultuurNet Vlaanderen ook in voor de communicatie en organisatie van de CultuurPrijzen Vlaanderen.

26 december 2012

Beringse scholen elektronisch aanmeldingssysteem

Beringse scholen starten voor de 2de keer met elektronisch aanmeldingssysteem!

In alle Beringse scholen zal vanaf 1 maart 2013 een elektronisch aanmeldings- en inschrijvingsbeleid gelden. Dat is van toepassing op alle kleuters die geboren zijn in 2011.

Alle 550 kinderen die vorig jaar werden geboren, moeten worden ingeschreven voor het schooljaar 2013-2014. Sinds november vorig jaar is er een nieuw decreet, waarin de minister van Onderwijs scholen de mogelijkheid geeft om inschrijvingen in de scholen te regelen.

Kampeertoestanden zijn absoluut overbodig! Er is in Groot-Beringen zeker nog voldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen, maar we zien dat er in sommige kleuterscholen toch een nijpend capaciteitsprobleem op komst is.

De bedoeling van het inschrijvingsbeleid is om de sociale mix (de socio-economische status van ouders) te bevorderen hierbij gelden volgende voorrangsregels:

De broers en zussen van kinderen die al op een school zitten, krijgen voorrang evenals de kinderen van het personeel. Zij kunnen zich vooraf rechtstreeks in de school inschrijven in februari 2013.

Ouders geven zelf hun voorkeurscholen op tijdens de aanmeldingsperiode. Daarna krijgen ze een brief waarin staat in welke school er plaats is. Ouders kunnen dan hun kinderen gaan inschrijven.

Daarnaast worden de percentages socio-economische status (indicatorleerlingen),  kinderen die in sociale armoede leven en specifieke zorgen nodig hebben, afgetoetst aan de school.

'De sociale mix die in de buurt leeft, moet zich ook afspiegelen in de scholen'.

De informatienamiddag en –avond hierover heeft plaatsgevonden op 11 december 2012 in het Casino van Beringen met een opkomst van meer dan 250 ouders!

25 december 2012

Kaas- en (Z)wijnavond

Dit jaarlijks terugkerend concept dankt zijn succes aan zijn eenvoud. Je zet je neer, aan een tafel in een kerstdecor met kaarslichtjes, met je vriendin, vriend, familie, kennissen (of nodig eens een eenzame uit...), en je neemt de wijnkaart even rustig door, maakt je keuze, (bestellen is per fles, niet per glas) geeft je bestelling door en het aantal nodige glazen aan je tafel, waarna je deze fles gezellig deelt met de rest.
That's it folks ! Of toch niet helemaal. Er rest je nog de mogelijkheid om deze wijnen te degusteren met een kaasschotel op maat.

25 december 18u00

PlaatsJh Club 9aaa.jpg

AdresAlbert I-Laan 413582 Koersel

Publiek: Vanaf 15 jaar

Internethttp://www.club9.be

24 december 2012

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2006 — 2746 [S − C − 2006/36050]

5 MEI 2006. — Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. De Vlaamse Gebarentaal, afgekort VGT, is de visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door Dove mensen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dove mensen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt. De Vlaamse Gebarentaal wordt hierbij erkend.

Art. 3. § 1. Er wordt een adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal, hierna de commissie te noemen, opgericht. Ze heeft tot opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle aangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. De commissie formuleert deze adviezen en voorstellen op eigen initiatief, op aanvraag van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse Regering. Alle adviezen en voorstellen zijn openbaar.

§ 2. De commissie bestaat uit vijftien leden. De leden ervan worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de commissie, die minstens één lid bevat uit elk van de volgende categorieën :

1° verenigingen van Dove gebarentaalgebruikers;

2° ouders van dove kinderen die Vlaamse Gebarentaalgebruikers zijn;

3° scholen voor buitengewoon onderwijs van type 7;

4° lesgevers Vlaamse Gebarentaal;

5° tolken Vlaamse Gebarentaal;

6° taalkundigen met expertise op liet vlak van gebarentaalonderzoek.

Bij de samenstelling van de commissie streeft de Vlaamse Regering naar een grote vertegenwoordiging van Dove personen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers. Minstens de helft van de leden zijn Dove personen, tenzij onvoldoende Dove personen zich kandidaat hebben gesteld. Ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de leden van de commissie na een openbare oproep tot kandidaatstelling en volgens de nadere regels die zij bepaalt. De kandidaten verantwoorden hun bevoegdheid of hun beroepservaring, alsook hun motivatie om in de commissie te zetelen. Ook, indien mogelijk, vermelden ze van welke categorie, vermeld in § 3, eerste lid, zij deel uitmaken. Vertegenwoordigers namens de Vlaamse Regering mogen de vergadering met raadgevende stem bijwonen.

§ 5. De leden van de commissie oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid van de overheid. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met :

1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van een minister of staatssecretaris;

3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister of ministers tot wiens bevoegdheid de aangelegenheden, vermeld in § 1, eerste lid, behoren.

§ 6. Leden van de commissie worden door de Vlaamse Regering ontslagen, op eigen verzoek of om ernstige redenen op verzoek van de commissie. Elk lid dat de hoedanigheid verliest waarvoor het benoemd werd, alsook het lid dat een ambt, als vermeld in § 5, tweede lid, opneemt, is van rechtswege ontslagnemend. Bij ontslag of overlijden van een lid organiseert de Vlaamse Regering een nieuwe oproep tot kandidaten. De door de Vlaamse Regering benoemde vervanger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 7. Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de dienst, aangewezen door de Vlaamse Regering. Dat secretariaat zorgt voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de commissie.

§ 8. De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de commissie vast.

Art. 4. § 1. De leden van de commissie duiden uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Deze moeten van verschillend geslacht zijn.

§ 2. Binnen drie maanden nadat ze werd ingesteld, bepaalt de commissie haar huishoudelijk reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de commissie uit eigen beweging of op haar verzoek alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht. De commissie kan de personeelsleden van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te verschaffen.

§ 4. De commissie kan subcommissies oprichten die een deelaspect van het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal behandelen.

§ 5. De commissie beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.

§ 6. De adviezen worden verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat die evenwel minder dan tien werkdagen mag bedragen.

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de terbeschikkingstelling van tolken Vlaamse Gebarentaal ten behoeve van de commissie en haar subcommissies.

Art. 5. De commissie brengt elk jaar verslag uit van haar werkzaamheden. Dat jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Art. 6. § 1. De Vlaamse Regering erkent op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap één vereniging die de volgende opdrachten vervult :

1° bijdragen tot de kennis van de Vlaamse Gebarentaal door eigen wetenschappelijk onderzoek en door het coordineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek terzake;

2° bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en die ontwikkeling ondersteunen;

3° het ontwikkelen van leermiddelen met het oog op het onderwijzen van de Vlaamse Gebarentaal;

4° aanspreek- en contactpunt zijn voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden.

§ 2. Deze vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° rechtspersoonlijkheid hebben krachtens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

2° haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

3° een boekhouding voeren volgens een model dat door de Vlaamse Regering wordt bepaald;

4° een werking ontplooien die relevant is op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. De vereniging stelt een beleidsplan op voor elke beleidsperiode van vier jaar. Dat plan moet ingediend worden bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van dat plan en de wijze en de datum waarop het ingediend moet worden. In haar beleidsplan beschrijft de vereniging het beleid dat zij de volgende vierjarige beleidsperiode wil voeren. Dat omvat onder meer de missie van de vereniging, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil realiseren, alsook de wijze waarop en de middelen en instrumenten waarmee ze dat zal doen. Ze duidt tevens aan hoe zij de communicatie en samenwerking met de gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal zal invullen.

De erkenning wordt toegekend na een doorlichting en waardering van alle aspecten van het ingediende beleidsplan op het vlak van doelgerichtheid, beleidsmatige relevantie, efficiëntie en haalbaarheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

§ 4. Op basis van de doorlichting en waardering van het ingediende beleidsplan, vermeld in § 3, derde lid, kent de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, aan de erkende vereniging een vierjarige subsidie toe voor de uitvoering van haar beleidsplan. Die subsidie wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoidigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en kan daarnaast tussentijds verhoogd worden.

§ 5. De Vlaamse Regering sluit met de erkende vereniging per beleidsperiode een beheersovereenkomst af waarin minimaal bepaald wordt :

1° op welke wijze het ingediende beleidsplan aangepast moet worden afhankelijk van zowel de doorlichting en waardering ervan, als de toegekende vierjarige subsidie;

2° op welke wijze er over de uitvoering van dat beleidsplan gerapporteerd moet worden;

3° op welke wijze de uitvoering van het beleidsplan geëvalueerd wordt;

4° hoe de toegekende subsidie door middel van voorschotten uitbetaald wordt en de reservevorming geregeld wordt;

5° hoe het toezicht op de werking van de vereniging en, meer specifiek, op de aanwending van de toegekende subsidie uitgeoefend wordt;

6° welke maatregelen de Vlaamse Regering kan nemen, onder meer wat de erkenning betreft, als aan de voorwaarden, bepaald in § 2, niet meer wordt voldaan, de uitvoering van het beleidsplan negatief wordt geëvalueerd of de aanwending van de subsidie onvoldoende wordt verantwoord. Elke beheersovereenkomst en elke wijziging en verlenging ervan, worden binnen twee maanden na hun vaststelling door de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

Art. 7. De Vlaamse Regering kan subsidies toekennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal, onder meer door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende activiteiten. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

Art. 8. Binnen de perken van de begrotingskredieten, neemt de Vlaamse Regering, na advies van de commissie, vermeld in artikel 3, alle initiatieven die nuttig en nodig zijn om het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal mogelijk te maken in de verschillende gebieden die onder haar bevoegdheid ressorteren. De Vlaamse Regering rapporteert tweejaarlijks aan het Vlaams Parlement over de voortgang terzake. Het eerste tweejaarlijks rapport wordt bij het Vlaams Parlement ingediend binnen twee jaar na de benoeming van de leden van de commissie. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

B. ANCIAUX

Nota’s

(1) Zitting 2005-2006.

Stukken. — Voorstel van decreet : 729, nr. 1. — Verslag : 729, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 729, nr. 3

Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 26 april 2006.

The Muppets


Walter is de grootste Muppets fan ter wereld en hij is met zijn beste vrienden Gary en Mary op vakantie in Los Angeles. Hij ontdekt het slechte plan van de rijke oliemagnaat Tex Richman om het Muppet theater te sluiten en er een olieplatform van te maken. Er is 10 miljoen dollar nodig om het theater uit de handen te redden van de oliebaron. Walter, Mary en Gary willen Kermit helpen om de Muppets weer bij elkaar te brengen.


DO 27/12/2012 om 14:00 uur

Casino Beringen

23 december 2012

Graag gelezen!

Graag gelezen!IMG_9742.jpg

Lees-, kijk- en luistertips voor tijdens de kerstvakantie!

Op zoek naar aanraders voor de kerstvakantie? Een voor jou nog onbekend muziekgenre, een film die je moet gezien hebben of gewoon een goed boek? Tijdens de maand december vind je in de hoofdbib een overzicht van lees-, kijk- en luistertips samengesteld door leners en bibliotheekmedewerkers.

Of heb je zelf een mooi boek gelezen en wil je dit graag delen met ons en met andere lezers? Vul dan zeker het aanradersformulier in. Dit kan op een kaartje in de bib of via het e-formulier op de website www.beringen.be/bibliotheek (link ‘Like’).

Wij verzamelen al deze tips en publiceren ze in de 'Aanraderslijst Bibliotheek Beringen'. Deze lijst is ook te bekijken op de website van de bibliotheek.

Enkele voorproefjes:

Bibtips jeugd

Het kleine paradijs/Jef Aerts
De zeven levels/Marina Theunissen
Alarm!/ Patrick Carman
De outsiders/John Flanagan
Hoe Otto beroemd werd/Carla van Collenburg
De groene ijsbeer/Wout Thielemans
Miko en de zeeprinses/An & Louise

 

Bibtips volwassenen

Het elfde uur/James Patterson
De geheime brief/Barbara Bradford Taylor
Een hologram voor de koning/Dave Eggers
Een manier van vriendschap/Paul Auster
Misplaatste kussen/Sandro Veronesi
Onmisbaar/Iris Johansen

22 december 2012

Ook volgend jaar!!!

21 december 2012

De bibkalender 2013

De bibliotheek heeft haar nieuwe bibkalender 2013 klaargestoomd!

 

In 2013 ben je in de bib ook weer aan het juiste adres voor de Gedichtendag, boeiende lezingen, leuke voorleeskwartiertjes, de Verwendag en nog veel meer!

 

Bemachtig 1 van de gratis exemplaren vanaf 24 december 2012 in de hoofdbibliotheek of in de uitleenposten.

bibkalender 2013.jpg