24 december 2012

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2006 — 2746 [S − C − 2006/36050]

5 MEI 2006. — Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. De Vlaamse Gebarentaal, afgekort VGT, is de visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door Dove mensen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dove mensen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt. De Vlaamse Gebarentaal wordt hierbij erkend.

Art. 3. § 1. Er wordt een adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal, hierna de commissie te noemen, opgericht. Ze heeft tot opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle aangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. De commissie formuleert deze adviezen en voorstellen op eigen initiatief, op aanvraag van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse Regering. Alle adviezen en voorstellen zijn openbaar.

§ 2. De commissie bestaat uit vijftien leden. De leden ervan worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de commissie, die minstens één lid bevat uit elk van de volgende categorieën :

1° verenigingen van Dove gebarentaalgebruikers;

2° ouders van dove kinderen die Vlaamse Gebarentaalgebruikers zijn;

3° scholen voor buitengewoon onderwijs van type 7;

4° lesgevers Vlaamse Gebarentaal;

5° tolken Vlaamse Gebarentaal;

6° taalkundigen met expertise op liet vlak van gebarentaalonderzoek.

Bij de samenstelling van de commissie streeft de Vlaamse Regering naar een grote vertegenwoordiging van Dove personen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers. Minstens de helft van de leden zijn Dove personen, tenzij onvoldoende Dove personen zich kandidaat hebben gesteld. Ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de leden van de commissie na een openbare oproep tot kandidaatstelling en volgens de nadere regels die zij bepaalt. De kandidaten verantwoorden hun bevoegdheid of hun beroepservaring, alsook hun motivatie om in de commissie te zetelen. Ook, indien mogelijk, vermelden ze van welke categorie, vermeld in § 3, eerste lid, zij deel uitmaken. Vertegenwoordigers namens de Vlaamse Regering mogen de vergadering met raadgevende stem bijwonen.

§ 5. De leden van de commissie oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid van de overheid. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met :

1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van een minister of staatssecretaris;

3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister of ministers tot wiens bevoegdheid de aangelegenheden, vermeld in § 1, eerste lid, behoren.

§ 6. Leden van de commissie worden door de Vlaamse Regering ontslagen, op eigen verzoek of om ernstige redenen op verzoek van de commissie. Elk lid dat de hoedanigheid verliest waarvoor het benoemd werd, alsook het lid dat een ambt, als vermeld in § 5, tweede lid, opneemt, is van rechtswege ontslagnemend. Bij ontslag of overlijden van een lid organiseert de Vlaamse Regering een nieuwe oproep tot kandidaten. De door de Vlaamse Regering benoemde vervanger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 7. Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de dienst, aangewezen door de Vlaamse Regering. Dat secretariaat zorgt voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de commissie.

§ 8. De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de commissie vast.

Art. 4. § 1. De leden van de commissie duiden uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Deze moeten van verschillend geslacht zijn.

§ 2. Binnen drie maanden nadat ze werd ingesteld, bepaalt de commissie haar huishoudelijk reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de commissie uit eigen beweging of op haar verzoek alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht. De commissie kan de personeelsleden van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te verschaffen.

§ 4. De commissie kan subcommissies oprichten die een deelaspect van het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal behandelen.

§ 5. De commissie beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.

§ 6. De adviezen worden verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat die evenwel minder dan tien werkdagen mag bedragen.

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de terbeschikkingstelling van tolken Vlaamse Gebarentaal ten behoeve van de commissie en haar subcommissies.

Art. 5. De commissie brengt elk jaar verslag uit van haar werkzaamheden. Dat jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Art. 6. § 1. De Vlaamse Regering erkent op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap één vereniging die de volgende opdrachten vervult :

1° bijdragen tot de kennis van de Vlaamse Gebarentaal door eigen wetenschappelijk onderzoek en door het coordineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek terzake;

2° bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en die ontwikkeling ondersteunen;

3° het ontwikkelen van leermiddelen met het oog op het onderwijzen van de Vlaamse Gebarentaal;

4° aanspreek- en contactpunt zijn voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden.

§ 2. Deze vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° rechtspersoonlijkheid hebben krachtens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

2° haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

3° een boekhouding voeren volgens een model dat door de Vlaamse Regering wordt bepaald;

4° een werking ontplooien die relevant is op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. De vereniging stelt een beleidsplan op voor elke beleidsperiode van vier jaar. Dat plan moet ingediend worden bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van dat plan en de wijze en de datum waarop het ingediend moet worden. In haar beleidsplan beschrijft de vereniging het beleid dat zij de volgende vierjarige beleidsperiode wil voeren. Dat omvat onder meer de missie van de vereniging, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil realiseren, alsook de wijze waarop en de middelen en instrumenten waarmee ze dat zal doen. Ze duidt tevens aan hoe zij de communicatie en samenwerking met de gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal zal invullen.

De erkenning wordt toegekend na een doorlichting en waardering van alle aspecten van het ingediende beleidsplan op het vlak van doelgerichtheid, beleidsmatige relevantie, efficiëntie en haalbaarheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

§ 4. Op basis van de doorlichting en waardering van het ingediende beleidsplan, vermeld in § 3, derde lid, kent de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, aan de erkende vereniging een vierjarige subsidie toe voor de uitvoering van haar beleidsplan. Die subsidie wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoidigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en kan daarnaast tussentijds verhoogd worden.

§ 5. De Vlaamse Regering sluit met de erkende vereniging per beleidsperiode een beheersovereenkomst af waarin minimaal bepaald wordt :

1° op welke wijze het ingediende beleidsplan aangepast moet worden afhankelijk van zowel de doorlichting en waardering ervan, als de toegekende vierjarige subsidie;

2° op welke wijze er over de uitvoering van dat beleidsplan gerapporteerd moet worden;

3° op welke wijze de uitvoering van het beleidsplan geëvalueerd wordt;

4° hoe de toegekende subsidie door middel van voorschotten uitbetaald wordt en de reservevorming geregeld wordt;

5° hoe het toezicht op de werking van de vereniging en, meer specifiek, op de aanwending van de toegekende subsidie uitgeoefend wordt;

6° welke maatregelen de Vlaamse Regering kan nemen, onder meer wat de erkenning betreft, als aan de voorwaarden, bepaald in § 2, niet meer wordt voldaan, de uitvoering van het beleidsplan negatief wordt geëvalueerd of de aanwending van de subsidie onvoldoende wordt verantwoord. Elke beheersovereenkomst en elke wijziging en verlenging ervan, worden binnen twee maanden na hun vaststelling door de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

Art. 7. De Vlaamse Regering kan subsidies toekennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal, onder meer door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende activiteiten. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

Art. 8. Binnen de perken van de begrotingskredieten, neemt de Vlaamse Regering, na advies van de commissie, vermeld in artikel 3, alle initiatieven die nuttig en nodig zijn om het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal mogelijk te maken in de verschillende gebieden die onder haar bevoegdheid ressorteren. De Vlaamse Regering rapporteert tweejaarlijks aan het Vlaams Parlement over de voortgang terzake. Het eerste tweejaarlijks rapport wordt bij het Vlaams Parlement ingediend binnen twee jaar na de benoeming van de leden van de commissie. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

B. ANCIAUX

Nota’s

(1) Zitting 2005-2006.

Stukken. — Voorstel van decreet : 729, nr. 1. — Verslag : 729, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 729, nr. 3

Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 26 april 2006.

23 december 2012

Graag gelezen!

Graag gelezen!IMG_9742.jpg

Lees-, kijk- en luistertips voor tijdens de kerstvakantie!

Op zoek naar aanraders voor de kerstvakantie? Een voor jou nog onbekend muziekgenre, een film die je moet gezien hebben of gewoon een goed boek? Tijdens de maand december vind je in de hoofdbib een overzicht van lees-, kijk- en luistertips samengesteld door leners en bibliotheekmedewerkers.

Of heb je zelf een mooi boek gelezen en wil je dit graag delen met ons en met andere lezers? Vul dan zeker het aanradersformulier in. Dit kan op een kaartje in de bib of via het e-formulier op de website www.beringen.be/bibliotheek (link ‘Like’).

Wij verzamelen al deze tips en publiceren ze in de 'Aanraderslijst Bibliotheek Beringen'. Deze lijst is ook te bekijken op de website van de bibliotheek.

Enkele voorproefjes:

Bibtips jeugd

Het kleine paradijs/Jef Aerts
De zeven levels/Marina Theunissen
Alarm!/ Patrick Carman
De outsiders/John Flanagan
Hoe Otto beroemd werd/Carla van Collenburg
De groene ijsbeer/Wout Thielemans
Miko en de zeeprinses/An & Louise

 

Bibtips volwassenen

Het elfde uur/James Patterson
De geheime brief/Barbara Bradford Taylor
Een hologram voor de koning/Dave Eggers
Een manier van vriendschap/Paul Auster
Misplaatste kussen/Sandro Veronesi
Onmisbaar/Iris Johansen

21 december 2012

De bibkalender 2013

De bibliotheek heeft haar nieuwe bibkalender 2013 klaargestoomd!

 

In 2013 ben je in de bib ook weer aan het juiste adres voor de Gedichtendag, boeiende lezingen, leuke voorleeskwartiertjes, de Verwendag en nog veel meer!

 

Bemachtig 1 van de gratis exemplaren vanaf 24 december 2012 in de hoofdbibliotheek of in de uitleenposten.

bibkalender 2013.jpg

19 december 2012

Music for Life van STUBRU: aandacht voor dementie

Ook de bib besteedt samen met het OCMW aandacht aan de Music For Life actie 'dementie' van STUBRU. Tijdens de kerstmarkt in het woon- en zorgcentrum Corsala op vrijdagnamiddag 14 december heeft de bib een themastand over dementie. Deze themastand verhuist naar het Dienstencentrum De Klitsberg in Paal voor de filmvoorstelling 'Iris' op donderdag 20 december.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode

Hoofdbibliotheek

maandag 24 december 2012 vanaf 16.00 uur

dinsdag 25 december 2012

woensdag 26 december 2012

maandag 31 december 2012 vanaf 16.00 uur

dinsdag 1 januari 2013

vrijdag 4 januari 2013

 

Beverlo

woensdag 26 december 2012

 

Koersel

woensdag 26 december 2012

 

Paal

maandag 24 december 2012 van 17.30 tot 19.30 uur

woensdag 26 december 2012

maandag 31 december 2012 van 17.30 tot 19.30 uur

 

Spelotheek

van maandag 24 december tot en met maandag 31 december 2012

vrijdag 4 januari 2013 

15 december 2012

Vernieuwde catalogus vanaf 3 december

Vernieuwde catalogus vanaf 3 december

Catalogus.jpgOp 3 december werd het Limburgs bibportaal gelanceerd, een initiatief van de provincie Limburg, Bibnet en de bibliotheken in het Provinciaal Bibliotheeksysteem Limburg.
Via bibportaal zal het eenvoudiger worden de catalogi van de andere Limburgse bibliotheken en zelfs de catalogi van bibliotheken in andere provinciale bibliotheeksystemen te doorzoeken.

Daarenboven wordt de collectie van de bibliotheek aantrekkelijker gepresenteerd, verrijkt met heel wat extra digitale informatie en data zoals links naar nuttige websites, lees- en luistertips, persartikels, achtergrondinfo in Wikipedia en activiteiten in UiTinVlaanderen.

Via de talrijke verfijningsrubrieken, zoals materiaal, type, doelgroep, onderwerp, auteur, ..., vind je makkelijk de weg naar het werk dat je zoekt.

De nieuwe zoekomgeving biedt ook een aantal interactieve mogelijkheden om met de collectie om te gaan. Je kan als lener boeken, muziek en films beoordelen, taggen, becommentariëren en lijstjes aanleggen, die je kan versturen of delen met anderen via Facebook en Twitter.social-media-marketing.png

Via de aansluiting op het bibportaal bouwen de Limburgse bibliotheken mee aan de verdere uitbouw van de digitale bibliotheek.

Ontdek onze vernieuwde catalogus, nu ook rechtstreeks via beringen.bibliotheek.be.
Het bibpersoneel zal je graag op weg helpen.

30 november 2012

Poëziewedstrijd voor de jeugd 2013 Thema: Betover de wereld!

aa.jpgNaar intussen jaarlijkse gewoonte organiseren we in het najaar onze Poëziewedstrijd voor de jeugd. 

Ook dit jaar werken we rond een thema: "Betover de wereld" en stellen we een Jeugdstadsdichter aan.

THEMA

Je krijgt van ons een magische toverstaf. Hiermee kan je gedurende één dag toveren wat je maar wil. Laat je fantasie de vrije loop en betover ons daarna met je woorden.

 

We dagen via deze weg jongeren uit om deel te nemen en er een betoverend feest van te maken. Alle gedichten van onze creatievelingen kunnen bewonderd worden in OC De Buiting op vrijdag 1 februari 2013.


15 november 2012

De bib in een nieuw kleedje!

De bib in een nieuw kleedje!

De hoofdbib steekt vanaf begin 2013 in een nieuw kleedje!

De bib investeert steeds in een comfortabele en eigentijdse dienstverlening voor haar leners en rust daarom de hoofdbib uit met een volautomatische self service.

Hierdoor kan je als bibbezoeker zowel bij het inleveren als meenemen zelf je materialen scannen.

Aan een splinternieuwe infobalie kan je terecht met al je vragen. Onze medewerkers hebben nu de handen vrij om je te begeleiden bij je bezoek aan de bib.

Daarnaast is er binnenkort de mogelijkheid om buiten de openingsuren je boeken in te leveren via een inleverbus.

De hoofdbib krijgt daarenboven een nieuwe “look”! Vooral de benedenverdieping ondergaat een metamorfose. De vloer wordt volledig vernieuwd, de jeugdafdeling schuift door, de nieuwe infobalie en internetpc’s komen op een andere plaats, de middencirkel wordt gereserveerd voor tijdelijke opstellingen en de leeshoek wordt aanzienlijk groter.

Om de nodige werken te laten doorgaan, sluit de bib tijdens de eindejaarsperiode gedurende een 8-tal weken. De vermoedelijke sluitingsperiode is van maandag 3 december 2012 tot en met zaterdag 26 januari 2013.

De uitleenposten in Paal, Beverlo en Koersel blijven geopend en hier helpen we je graag verder. Ook zal er een tijdelijke leesplek geopend worden op een locatie in het centrum, waar je voornamelijk terecht kan voor het lezen van kranten en weekbladen en eventueel om materialen af te halen.

Meer concrete richtlijnen in verband met deze sluitingsperiode volgen in het novembernummer van B- Magazine en binnenkort op onze website.

De heropening van de hoofdbib is voorzien op maandag 29 januari 2013.

Bibliotheek Beringen

Graaf Van Loonstraat 2

3580 Beringen

 

07 november 2012

Prijsuitreiking fotowedstrijd 'met een boek op vakantie'

Tijdens de jaarlijkse verwendag in de bibliotheek van Beringen op zaterdag 20 oktober 2012 met als thema ‘wie wordt de BIBste van het land’ werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd ‘met een boek op vakantie’!

Voor deze eerste editie van de fotowedstrijd ‘met een boek op vakantie’ ontvingen we 65 sfeervolle, adembenemende en soms grappige inzendingen van 46 deelnemers.

Fotoliefhebbers konden van 1 juni tot en met 30 september augustus maximum 2 foto’s per deelnemer inzenden met als thema ‘met een boek op vakantie’. 
Een jury heeft 12 winnaars aangeduid die elk met een prijs en een publicatie in de bibkalender 2013 naar huis gaan.

De bib plant volgend jaar een nieuwe tweede editie van deze fotowedstrijd.

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD 2012 ‘MET EEN BOEK OP VAKANTIE’

Verfrissend boek

Jelle Canipel

leesplezier voor twee

Stefaan Declercq

Tyne cot Ieper - jeugdboek in mijn valies

Gerd Gielis

genieten

Rosie Geubbelmans

Natte voeten

Johan Wellens

Lezen doen we altijd en overal!

An Lambregts - Middenschool Sint-Jan

Titaan anno 2009

Sabine Schraeyen

A book with a view

Sebastiaan Dewolf

Lezen in de camper

Greet Tielens

Lire à Liège

Aldeleide Vrolix

Hoofdreis met Jules Vernes

Rita Vermeulen

Lex Leest!

Dieter Neumann


05 november 2012

Met de bib naar de boekenbeurs op zaterdag 10 november 2012

De bib van Beringen maakt het je dit jaar graag gemakkelijk! 

Op zaterdag 10 november 2012 zorgen we voor gratis busvervoer naar de boekenbeurs in Antwerpen.aa.jpg
Vertrek hoofdbib: 9 uur 
Vertrek boekenbeurs: 16 uur

Inschrijven kan vóór woensdag 31 oktober 2012 aan de infobalie in de hoofdbib,
telefonisch via 011 45 08 10 of via e-mail 
beringen@bibliotheek.be. Snel zijn is de boodschap, het aantal plaatsen is beperkt tot 50.

De kostprijs voor deelname is 6 EUR: hierin zit het inkomticket t.w.v. 6 euro (groepstarief) én het busvervoer, ingelegd en bekostigd door Stad Beringen.
 

03 november 2012

2dehandsboekenverkoop

aa.jpg

02 november 2012

Verbouwingswerk bib is uitgesteld!

Wegens een complicatie in de aanbestedingsprocedure moeten de werken in de hoofdbibliotheek voorlopig worden uitgesteld.

De bib zal dus niet gesloten zijn van 3 december 2012 tot 27 januari 2013, zoals eerder aangekondigd, maar op een later, nog mee te delen tijdstip. Onze excuses voor de foutieve communicatie.

31 oktober 2012

Sluitingsdagen Bib in November

De sluitingsdagen in november:

Hoofdbibliotheek
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Donderdag 15 november

Beverlo
Zondag 11 november: Wapenstilstand

Koersel
Donderdag 1 november: Allerheiligen
Zondag 11 november: Wapenstilstand
Donderdag 15 november: Koningsdag

Spelotheek
Vrijdag 2 november: Allerzielen

22 oktober 2012

Wie wordt de BIBste van het land?

Op de "verwendag" bezorgen wij je een droomdag, geïnspireerd door onze sprookjesboeken.

 

Aan ons eigen "tafeltje-dek-je" kan je genieten van een
(h)eerlijke koffie of thee en een versgebakken koekje.

 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie wordt de BIBste van het land?

Dankzij kleurconsulente Sonja Gielen weet jij voortaan welke kleren te kiezen zodat je schittert als een prinses op het bal.

Je bent natuurlijk niet af zonder verzorgde nagels. Hiervoor kan je terecht bij de goede fee. Met een tik van haar toverstaf worden je nagels echte kunstwerkjes!

Om het plaatje te vervolledigen maakt karikaturist Peter Frison je staatsieportret.

 

De kinderen voelen zich de koning te rijk terwijl ze naar de show van de ballonnenclown kijken.

BIBWEEK2012_Web.jpg

18 oktober 2012

Naar de boekenbeurs!!

 

Met de bib naar de boekenbeurs op zaterdag 10 november 2012

Ook van plan om naar de grootste boekenmarkt van Europa te trekken?

Maar geen zin in de files en de zoektocht naar een geschikte parkeerplaats?

De bib van Beringen maakt het je dit jaar graag gemakkelijk!

 

Op zaterdag 10 november 2012 zorgen we voor gratis busvervoer naar de 76ste editie van de Boekenbeurs in Antwerpen.

De bus vertrekt om 9 uur ’s morgens aan de hoofdbib, Graaf van Loonstraat 2, 3580 Beringen.

Het vertrek aan de Expo in Antwerpen is voorzien om 16 uur in de namiddag.

Inschrijven kan vóór woensdag 31 oktober 2012 aan de infobalie in de hoofdbib, telefonisch via 011 45 08 10 of via e-mail beringen@bibliotheek.be. Snel zijn is de boodschap, het aantal plaatsen is beperkt tot 50.

De kostprijs voor deelname is 6 EUR: hierin zit het inkomticket t.w.v. 6 euro (groepstarief) èn het busvervoer ingelegd en bekostigd door Stad Beringen.

Op zaterdag 10 november 2012 staat ‘Luister…een boek’ in de kijker op de Boekenbeurs. Je kan dan proeven van luisterboeken in alle genres.

 

Bibliotheek Beringen

Graaf Van Loonstraat 2

3580 Beringen

T 011 45 08 10

beringen@bibliotheek.be

www.beringen.be/bibliotheek

 

11 oktober 2012

Verwendag in de bibliotheek van Beringen

Op de Verwendag bezorgt de bib van Beringen je een droomdag, geïnspireerd door sprookjesboeken.

Aan het Tafeltje-dek-je kan je genieten van een (h)eerlijke koffie of thee en een ovenvers koekje.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie wordt de BIBste van het land?

Dankzij kleurconsulente Sonja Gielen weet jij voortaan welke kleren te kiezen zodat je schittert als een prinses op het bal.

Je bent natuurlijk niet af zonder verzorgde nagels. Hiervoor kan je terecht bij de goede fee. Met een tik van haar toverstaf worden je nagels echte kunstwerkjes!

Om het plaatje te vervolledigen maakt karikaturist Peter Frison je staatsieportret.

De kinderen voelen zich de koning te rijk terwijl ze naar de show van de ballonnenclown kijken.

Voor al deze sprookjesachtige verwennerijen kan je terecht in de bib van Beringen, op zaterdag 20 oktober van 9.00 tot 12.30 uur.

29 september 2012

Wie wordt de BIBste van het land?

Wie wordt de BIBste van het land?2012 09 wie wordt de BIBste van het land.jpg

Beschrijf jouw droombib en win een droomovernachting!

De bib is een droomplek, voor elke bezoeker, je kent het gevoel. Waar je ook van droomt of mee bezig bent, je vindt het in de bib.

We willen als bib graag weten wat je nog van ons verwacht, wat mis je in onze bib, wat wil je er graag beleven. Kortom: hoe ziet je droombib er uit?

We schrijven nu ons beleid uit voor de komende zes jaar, en we horen graag jouw stem.

Ga naar www.bibstevanhetland.be en vertel waar je over droomt voor onze bib.

Of deponeer je droom in de dromendoos aan de infobalie.

Bibliotheek Beringen

Mario Volders

 

11 september 2012

Laatste oproep: fotowedstrijd ‘met een boek op vakantie’

Laatste oproep: fotowedstrijd ‘met een boek op vakantie’

Ook een knappe vakantiefoto gemaakt met een boek in je hand op het strand of op een hoge klif?

Of bleef je dit jaar thuis en heb je een unieke foto met een boek in the picture?

Doe dan zeker mee met de fotowedstrijd van de bib! Wees er snel bij, want 30 september 2012 sluit de wedstrijd.

De 12 mooiste, origineelste of meest creatieve inzendingen winnen een digitale fotokader en een publicatie van deze foto in de bibkalender 2013.

De prijsuitreiking gebeurt op de Verwendag op zaterdag 20 oktober 2012.

Wie weet ben jij één van de gelukkige winnaars!

 

Voorwaardenfoto nieuwsbrief.jpg

De wedstrijd staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of woonplaats.

De wedstrijd loopt tot en met 30 september 2012.

Stuur een digitale foto die minimum 1.200 pixels breed en 1.600 pixels hoog is. Je vermeldt je naam, adres, leeftijd en de plaats waar de foto genomen is.

Je kan max. 2 foto’s per persoon opsturen (als bijlage in een e-mail) naar : beringen@bibliotheek.be met als onderwerp fotowedstrijd bib Met een boek op vakantie.

Het volledig wedstrijdreglement vind je op www.beringen.be/bibliotheek of kan je afhalen aan de infobalie in de hoofdbibliotheek.

Bibliotheek Beringen
Graaf Van Loonstraat 2
3580 Beringen

05 september 2012

De school en de bib: 2 waardevolle partners!

De school en de bib: 2 waardevolle partners!

Themastand educatief aanbod: maandag 3 september tot en met vrijdag 28 september

De bibliotheek heeft een schat aan materialen, activiteiten en diensten, speciaal afgestemd op basis- en secundaire scholen in Beringen.

Tijdens de maand september kan je uitgebreid kennismaken met dit aanbod op maat, zoals de OLE-koffers met pedagogisch materiaal over actuele thema’s (o.a. pesten, leerstoornissen), lespakketten over Graphic Novels en verfilmde literatuur, Kamishibai-vertelplaten,…..

Naast het aanbod van de bib leer je ook het educatief aanbod kennen van de andere stedelijke diensten: diversiteit en solidariteit, cultuurdienst, milieudienst, onderwijs & opvoeding.

Heb je als leerkracht zelf nog leuke of interessante suggesties?

Aarzel niet en laat het ons zeker weten.

Bibliotheek Beringen
Graaf Van Loonstraat 2
3580 Beringen

19 augustus 2012

Nieuwe films in de Bib

aaa.jpg

In de zomer van 1956 bracht filmicoon Marilyn Monroe voor het eerst een bezoek aan Engeland voor de opnames van The Prince and the Showgirl. In dezelfde zomer mocht de net aan Oxford afgestudeerde Colin Clark voor het eerst voet zetten op een filmset. Met de ambitie om ooit beroemd filmmaker te worden, neemt hij een baantje aan als 3e assistent op de set van The Prince and the Showgirl, een ervaring waar hij 40 jaar later een boek over schrijft. Eén week mist echter in zijn schrijven...